Sökning: "Sara Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Sara Lundström.

 1. 1. Generating Value Through Blockchain Technology : The Case of Trade Finance

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sara Lundström; Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Implementation; Success Factors; Technology; Value Creation; Trade Finance; Finance Industry; Blockkedja; Implementering; Framgångsfaktorer; Teknologi; Värdeskapande; Trade Finance; Finansindustrin;

  Sammanfattning : This thesis in Industrial Engineering and Management examines which the critical success factors are for implementing blockchain technology in the context of trade finance. Blockchain is an up-and-coming technology that has yet not been implemented in many organizations. LÄS MER

 2. 2. “Kan bli för stramt och fyrkantigt” : En enkätstudie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbetet med konflikthantering i förskolan: tankestilars roll och påverkan kring hur relationer inramas och formuleras.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sara Lundström; Anna Råberg; [2019]
  Nyckelord :communication; conflicts; conflict management; conflict management models; constructive; democracy; discourse; holistic; implementation; meaningful; preschool; social sustainability; thought styles; value base; value education; demokrati; diskurs; förskola; holistisk; implementering; kommunikation; konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsmodeller; konstruktiv; meningsskapande; tankestilar; social hållbarhet; värdegrund; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Konstruktiv hantering av konflikter kan bidra till lärandesituationer. Som en del i att synliggöra det vardagliga arbetet lyfter studien pedagogers erfarenheter och upplevelser kring konflikthanteringsarbetet i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Demokratiuppdraget : - En kvalitativ intervjustudie utifrån fyra lärare i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Eriksson; Elsa Lundström; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; demokratiuppdrag; värdegrund; elevdemokrati; elevinflytande.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera hur fyra lärare arbetar med skolans demokratiska uppdrag i grundskolans tidigare år. För att uppnå syftet har studien utgått från fyra frågeställningar: Hur definierar lärarna skolans demokratiska uppdrag? Vad anser lärarna att det finns för möjligheter med att arbeta med demokratiuppdraget i klassrummet? Vad anser lärarna att det finns för begränsningar med att arbeta med demokratiuppdraget i klassrummet? Hur tillämpar lärarna demokrati i undervisningen? Studiens empiri samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer och tematiserades utifrån studiens frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. En metod för att identifiera och reducera slöseri i informationsflödet : En kartläggning från avrop till materialleverans på byggprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Lundström; Madeleine Billing; [2018]
  Nyckelord :Digitalisation; information flow; information management; root cause; waste.; Digitalisering; informationsflöde; informationshantering; rotorsak; slöseri.;

  Sammanfattning : Till följd av att dagens samhälle blir allt mer präglad av den ständiga strömmen av information ställer det krav på byggentreprenören att börja ta kontroll över deras informationshantering. Utvecklingen av digitalisering har också bidragit till att synliggöra denna problematik. LÄS MER

 5. 5. Undervisning under utveckling : -Lärares tillvägagångssätt för utvärdering av den egna undervisningen i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Stina Karlsson; Sara Lundström; [2018]
  Nyckelord :Reflektion; systematiskt arbete; ramfaktorteori; lesson study; Matematiklyftet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur lärare, i årskurs 1-3, uttrycker att de går tillväga för att planera, utvärdera och utveckla den egna matematikundervisningen. Genom att se till faktorer som kan påverka planerings- och utvärderingsprocessen fördjupas förståelsen av det som sker. LÄS MER