Sökning: "Sara Movafagh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Movafagh.

  1. 1. Naturen: Representationer av naturen i reklamfilm för svenskt margarin.

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Sara Movafagh; [2019]
    Nyckelord :Representation; Narrativanalys; Natursyn; Natur; Mejeriprodukter; Sverige; Mise-en-scène;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera naturrepresentationer i reklamfilm för svenskt margarin. Motivet har varit att tydliggöra vilka representationer av naturen som används för att skapa känslan av naturlighet kopplat till margarin, samt vilka natursyner som framträtt ur dessa. LÄS MER