Sökning: "Sara Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden Sara Nilsson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Mocanu Wentland; Olivia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; litteraturstudie; omvårdnad; sjuksköterskors upplevelser; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med intellektuell funktionsnedsättning har ett större omvårdnadsbehov än patienter utan intellektuell funktionsnedsättning, eftersom funktionsnedsättningen innebär intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter som påverkar de sociala, kognitiva och praktiska förmågorna hos patienten. Patienter med intellektuell funktionsnedsättning är en växande patientgrupp som sjuksköterskor kan möta i alla vårdsammanhang. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av patienters nöjdhet med Integrerad beteendehälsa inom primärvården- med eller utan tillägg av vägledd självhjälp : En enkelblind randomiserad klinisk prövning och förberedelse av multicenterstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Malin Einarsson; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Primary Care Behavioural Health Model; Brief Interventions; Guided self-help; Satisfaction with care; Everyday function; Adverse events; Integrerad beteendehälsa; Brief Interventions; Vägledd självhjälp; Nöjdhet med vården; Vardaglig funktion; Negativa händelser;

  Sammanfattning : Syftet för föreliggande studie var att undersöka olika sätt att organisera primärvårdens om- händertagande av patienter med psykisk ohälsa och hur det påverkar patienters nöjdhet med vården. Studiens frågeställningar syftade att undersöka 1) skillnader i nöjdhet mellan patienter som erbjuds sedvanlig Integrerad Beteendehälsa (IBH) med Brief Interventions (BI) och de som får utökad bedömning med vägledd självhjälp 2) om patienters vardagliga funktion förbättras och om förbättringen har ett samband med deras upplevelse av nöjdhet 3) hur vanligt negativa upplevelser är inom behandlingsmetoderna. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på akutmottagningen : En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Kajsa Nyberg; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagningen; hot och våld; kvalitativ metod; påverkan; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är ett växande problem på akutmottagningar och kan innebära en mer utsatt position för sjuksköterskor och annan personal i jämförelse med situationer på andra avdelningar. Akutmottagningen som arbetsplats innebär dessutom ett högt arbetstempo och ofta krav på snabba beslut under akuta situationer. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors roll vid fysisk aktivitet på recept – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Kindlund; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Exercise; Literature review; Nurse´s role; Nursing; Physical activity; Fysisk aktivitet; Fysisk aktivitet på recept; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sjuksköterskors roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet är en av de största orsakerna till ohälsa i dagens samhälle. Evidens finns bakom det faktum att fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan. Fysisk aktivitet på recept (FaR) har därför skapats för att underlätta främjandet av fysisk aktivitet, dels förebyggande dels som behandling av ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse i den digitala tidsåldern : En empirisk studie som synliggör vilka faktorer som med hjälp av digitala läromedel utvecklar yngre elevers läsförståelse på skolor i Sverige och Nya Zeeland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marcus Nilsson; Sara Lennvall; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; digitala läromedel; högläsning; motivation; lässtrategier; individualisering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete studerar vi hur verksamma lärare och rektorer, i både Sverige och Nya Zeeland, definierar begreppet läsförståelse samt vilka faktorer som är viktiga i arbetet med detta. Dessutom undersöker vi hur digitala läromedel kan integreras i den dagliga läsundervisningen. LÄS MER