Sökning: "Sara Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade orden Sara Nilsson.

 1. 1. “För att kunna orka jobba med sina svårigheter måste man ha en trygg bas” En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Debora Widholm; [2023-03-23]
  Nyckelord :unga; hemlöshet; substansbruk; hinder; insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk. Denna studie genomförs eftersom denna grupp unga har ett stort behov av hjälp men som samtidigt anser sig klara mycket på egen hand. Dessa unga samtycker sällan till de insatser som socialtjänsten erbjuder. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sara Daniary; Nilsson Elin; [2023]
  Nyckelord :de tidiga skolåren; grupparbete; kooperativt lärande; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad kooperativt lärande är och hur det kan påverka eleverna i skolan i deras matematikinlärning. Matematik handlar inte bara om att hitta rätt svar utan även om att kunna argumentera och resonera kring sina tankar, idéer och strategier. LÄS MER

 3. 3. "Jag hade önskat att andra ville veta mer" : En kvalitativ studie om hur personer med NPF-diagnos upplever arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson; Ester Sjögren; [2023]
  Nyckelord :NPF; ADHD; AST; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; socialt stöd; arbetsmiljöarbete; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap och förståelse för hur personer med NPF-diagnoserupplever den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. För att besvara syftet användes krav-, kontrolloch stödmodellen som ett verktyg för att undersöka upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön ochhur det påverkade hälsan. LÄS MER

 4. 4. Smart Warehouses : A case study of organizational planning in unpredictable environments

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Anna-Sara Meisingseth; Jacob Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Smart warehouse; RCSR; Industry 4.0; Industry 5.0; organizational planning; economic sustainability; social sustainability;

  Sammanfattning : Purpose – The study aimed to investigate long-term organizational planning in a smart warehouse environment with unpredictable demand to understand how these organizations are able to make sustainable decisions from a social and economic perspective.   Methodology – To fulfil the purpose of the study, a single case study was conducted which included six interviews and two observations at the case company. LÄS MER

 5. 5. Landsbygd eller stadskärna? : En studie om den geografiska placeringens påverkan på förskollärares syn på fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Elin Nilsson; Sara Flenhagen; [2023]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Förskollärare; Förskola; Landsbygd; Stad; Syn; Utemiljö.;

  Sammanfattning : Förskolan är den miljö och arena där barnen spenderar stor del av sina liv i. Stillasittandet har ökat och allt fler barn rör sig mindre idag. Rörelse är viktigt för att vi ska kunna må bra, samt att det har en inverkan på vår hälsa och utveckling. LÄS MER