Sökning: "Sara Norberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sara Norberg.

 1. 1. Språkstörningsdiagnos i årskurs 1-3-en intervjuundersökning med lärare och logopeder om deras erfarenheter om undervisning och måluppfyllelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Karlsson; Sara Norberg; [2020-02-26]
  Nyckelord :språkstörning; specialpedagogiska perspektiv; variationsteorin; fenomenografi; lärmiljöer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om elever i årskurs1-3 som har fått någon form av språkstörningsdiagnos och den undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd som de får till sig inom den reguljära skolan. Måluppfyllelsen är en central del att belysa då det är det som eftersträvas i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. "Har man det rätta tänket så är man där redan" : En kvalitativ studie om att arbeta med pedagogisk dokumentation och barns inflytande i dokumentationen på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Norberg; Malin Schmidt; [2020]
  Nyckelord :Barns inflytande; dokumentation; fenomenografi; förskollärare; pedagogisk dokumentation.;

  Sammanfattning : I föreliggande studie är syftet att bidra med kunskap om förskollärares föreställningar om arbetet med pedagogisk dokumentation och hur det speglar sig i arbetet med dokumentationen på förskolan. Studien är inspirerad av en fenomenografisk metodansats och studiens teoretiska ramverk är utvecklingspedagogiskt perspektiv och postkonstruktionistiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Att skriva om känslor: en studie av hur teori om affekt kan tillämpas i skärningspunkten mellan plats och verk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Susanne Fessé; [2019]
  Nyckelord :Affect; affective relationship; emotion; public art; site-specific art; Tony Oursler; Santiago Mostyn; Jonas Dahlberg;

  Sammanfattning : This study analyzes The Influence Machine by Tony Oursler, Delay by Santiago Mostyn and An Imagined City by Jonas Dahlberg as public site-specific temporary artworks in Sweden. In particular, the intersection of the artworks and the site is analyzed, to see how emotions can be written about in an analysis. LÄS MER

 4. 4. Konsten att identifiera och reparera alliansbrott i kognitiv beteendeterapi : - Om modet att ta ansvar som psykoterapeut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Sara Eberger; Robert Helsing; [2016]
  Nyckelord :Therapeutic alliance; alliance ruptures; rupture resolution; CBT; terapeutisk allians; rupturer i alliansen; reparation av rupturer; KBT;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka leg. psykoterapeuters uppfattningar om och erfarenheter av att identifiera och reparera rupturer i den terapeutiska relationen (alliansen) i kognitiv beteendeterapi (KBT). Datainsamlingen bestod av narrativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Inverkan av alkalisilikareaktion (ASR) på lamelldammars bärförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Sara Norberg; Hadeel Sawasa; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dammar är en viktig konstruktion i Sverige och i världen bland annat för vattenförsörjning, reglering av flöden och elproduktion. En expansion på grund av en alkalisilikareaktion (ASR) i en betongdamm kan leda till många problem. Bland annat kan det uppstå läckage av vatten och problem med öppning och stängning av luckor. LÄS MER