Sökning: "Sara Pousette"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Pousette.

  1. 1. Intern kommunikation i en internationell organisation : - En studie av internkommunikationens roll i ett företag med verksamheter offshore

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sara Andersson; Joel Pousette Falk; [2012]
    Nyckelord :Kommunikation; internkommunikation; offshore; kommunikationsproblem; kommunikationsplan;

    Sammanfattning : .... LÄS MER