Sökning: "Sara Rönnerman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Rönnerman.

  1. 1. Utformning av cirkulära affärsmodeller i startups - En explorativ undersökning utifrån två perspektiv och det nystartade företaget Kitchenware by Tareq Taylor

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sara Rönnerman; Karin Martinsson; [2020-07-01]
    Nyckelord :Startups; Cirkulära affärsmodeller; Konsumenter; Faktorer;

    Sammanfattning : Ohållbar konsumtion och produktion påverkar såväl dagens som framtida generationer då vi idagsläget brukar mer resurser än vad som är långsiktigt hållbart enligt de planetära gränserna.För att komplettera tidigare forskning som pekar på en alltför långsam omställning till en mercirkulär ekonomi, behövs ytterligare studier som granskar nästa generations företag somgrundar sina affärsidéer på cirkulära koncept. LÄS MER