Sökning: "Sara Rosvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Rosvall.

  1. 1. Vem äger berättelsen om brottet? : En kognitionspsykologisk studie av den misstänktes utredningsmöjligheter i brottmål

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sara Rosvall; [2016]
    Nyckelord :processrätt; brottmål; förundersökning; brottsutredningar; rättssäkerhet; rättspsykologi; konfirmeringsbias;

    Sammanfattning : .... LÄS MER