Sökning: "Sara Rothman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Rothman.

  1. 1. Valkampanjer, sociala medier och unga väljare : – En studie av hur Moderaterna och Socialdemokraterna ska nå de unga väljarna i valet2010Författare

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

    Författare :Sara Rothman; [2010]
    Nyckelord :Electoral campaign; social media; young voters; strategic commnunication; Moderaterna; Socialdemokraterna;

    Sammanfattning : AbstractTitle: Electoral campaigns, social media and young voters – a studie of how Moderaterna andSocialdemokraterna are going to reach out to the young voters in the electoral campaign of2010. (Valkampanjer, sociala medier och unga väljare- en studie av hur Moderaterna ochSocialdemokraterna ska nå de unga väljarna i valet 2010). LÄS MER