Sökning: "Sara Silverdal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Silverdal.

  1. 1. "I städerna finns inte den smaken" : Möjligheter med en lokalt förankrad litteraturundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

    Författare :Sara Silverdal; [2019]
    Nyckelord :regional litteratur; litteraturdidaktik; värdegrund; postkolonialism; centrum och periferi; Västerbotten;

    Sammanfattning : This essay examines how local literature from the region of Västerbotten in Sweden can be used in the teaching of values in the Swedish upper secondary school. A postcolonial perspective is used in an analysis of three novels and two short stories from the region. LÄS MER