Sökning: "Sara Stephanson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Stephanson.

  1. 1. FLEXIBILITETENS INVERKAN PÅ ARBETSMOTIVATION OCH ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE - en undersökning på hotellpersonal

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Ia Tornberg; Sara Stephanson; [2015-11-16]
    Nyckelord :Arbetsmotivation; Arbetstillfredsställelse; Flexibelt arbete; Hotell;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det flexibla arbetet hadeinverkan på personalens arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Frågansom studien sökte svar på var hur personalen upplever att derasarbetsmotivation och arbetstillfredsställelse påverkades av att arbeta överavdelningsgränser och utföra arbetsuppgifter som inte alltid ingick i derasformella arbetsbeskrivning. LÄS MER