Sökning: "Sara Strand"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Sara Strand.

 1. 1. Att återgå till livet efter hjärtstopp - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Strand; Alma Larsson; [2021]
  Nyckelord :Omvårdnad; plötsligt hjärtstopp; trauma; upplevelser; överlevare; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överlevnaden för personer som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus har ökat från 5 % under 1990-talet till 11 % under år 2019. Som ett resultat av fler överlevande krävs en ökad kompetens och förståelse för de utmaningar och känslor som de överlevande går igenom. LÄS MER

 2. 2. En skolidrott för alla : Idrottslärares upplevelse av att inkludera alla elever, oavsett fysisk funktionsnedsättning eller ej

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Lynard; Emelie Strand; [2021]
  Nyckelord :Inclusion; physical disability; physical education teacher; primary school.; Fysisk funktionsnedsättning; grundskola; idrottslärare; idrottsundervisning; inkludering.;

  Sammanfattning : Idrottsundervisningen i svenska grundskolor är ett ämne som ställer krav på fysisk aktivitet och rörelse. Eleven får betyg utifrån sina prestationer inom dessa fysiska aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Pioneering Education for a Sustainable Future : Education for Sustainable Development through the Lens of Experts

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Borgers; Sara Anna Mohamadi; [2021]
  Nyckelord :Education for Sustainable Development ESD ; Sustainable Development; Education and Societal Transformation; Discourse; Sustainability Attitudes;

  Sammanfattning : Education for Sustainable Development (ESD) provides a framework for reorienting education towards sustainability. The ESD framework is criticized for reproducing rather than transforming unsustainable systems, thus a critical analysis of the framework is crucial to understand its role in reorienting education towards sustainability. LÄS MER

 4. 4. Det kommer när tiden är inne : En kvalitativ studie av trä och metallslöjdslärares uppfattningar kring relationsskapande med elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Strand; [2021]
  Nyckelord :slöjd; utbildning; relationer; pedagogik; lärarkompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på trä- och metallslöjdlärares uppfattningar kring relationsskapande, samt att synliggöra relationskompetensen i lärarprofessionen. Martin Bubers filosofi, det sociala och det mellanmänskliga bildar tillsammans med Jonas Aspelins relationella pedagogik ett teoretiskt ramverk för studien. LÄS MER

 5. 5. Temporär arkitektur på Hornsbergs strand : för möten och mångfald i en förtätad stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Carlqvist; Sara Wallander; [2020]
  Nyckelord :temporär arkitektur; möten; mångfald; Hornsbergs strand; gaturum; offentliga platser; gestaltning;

  Sammanfattning : I det här arbetet har vi funnit det intressant att undersöka vilken problematik som kan utspela sig i de offentliga rummen där en mångfald av människor möts. Dagens urbaniserade och förtätade stadsdelar anses vara idealet för att skapa långsiktigt hållbara städer. LÄS MER