Sökning: "Sara Therese Andersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sara Therese Andersson.

 1. 1. Konflikter i förskolan - Ur ett genus- och miljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sara Andersson; Therese Dahlquist; [2012]
  Nyckelord :Genus; Förskola; Miljö; Konflikter;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbete belyser konflikter i förskolan ur ett genus- och miljöperspektiv. Vi har gjort observationer på en avdelning på en förskola och intervjuat en pedagog. Vi undersökte om miljön har någon inverkan på att konflikter uppstår samt om det finns någon skillnad mellan pojkars och flickors lösningsstrategier. LÄS MER

 2. 2. Ämnesövergripande undervisning : en studie om fem lärares syn på ämnesövergripande undervisning i årskurs 4 - 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Therese Andersson; Sara Svensson; [2012]
  Nyckelord :Ämnesövergripande; motivation; förståelse; delar till helhet; individualisering;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen, Lgr 11, ska eleverna ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande, dock anges inte hur eller i vilken utsträckning. Syftet med vår studie har varit att undersöka om och, i så fall, i vilken utsträckning ämnesövergripande arbete används i årskurs 4 - 6. LÄS MER

 3. 3. "Jag har alltid ett bedömande öga men inte ett dömande" ­ En undersökning av några lärares utsagor om bedömning i grundskolans tidigare år, 1-3 i de naturvetenskapliga ämnena.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :THERESE ANDERSSON; SARA HELGESSON; ; [2008]
  Nyckelord :Bedömning;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med detta examensarbete är att reda ut vad några lärare anser om bedömning av elever i år 1-3 i denaturvetenskapliga ämnena. Våra huvudfrågor är; Handlar det om bedömning eller dokumentation av denpågående verksamheten? Vad är det lärarna bedömer/dokumenterar? På vilka grunder bedömer lärarna?Bedömer lärarna utifrån ideal -målen ifrån läroplaner och kursplaner eller ifrån målen med verksamheten iklassrummet? Vad anser lärarna att konsekvenserna av ett införande av skriftliga omdömen med betygsliknandekaraktär medför? För att reda ut våra frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 4. 4. Vilket stöd kan sjuksköterskan bistå överviktiga personer med för att motivera till förändrad livsstil och viktnedgång?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Therese Andersson; Sara Neander; [2005]
  Nyckelord :övervikt; sjuksköterskans roll; motivation; stöd; information; livsstil;

  Sammanfattning : Övervikt är idag vanligt förekommande bland personer på många håll i västvärlden. Detta förknippas med en förändrad livsstil. Många som har försökt gå ner i vikt på egen hand har ofta misslyckats på grund av otillräcklig motivation eller att de inte har haft det rätta stödet. LÄS MER