Sökning: "Sara Wallman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Wallman.

  1. 1. Psykosocial arbetsmiljö och dess effekter på den nyutexaminerade sjuksköterskans hälsa och arbetstillfredsställelse : En litteraturstudie rörande nyutexaminerade sjuksköterskors första tid i arbetslivet

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Sara Ramsay; Åsa Wallman; [2011]
    Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; hälsa; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelser; psykosocial arbetsmiljö;

    Sammanfattning : Denna studie genomfördes som en litteraturstudie där syftet var att undersöka vad det kan innebära att vara nyutexaminerad sjuksköterska, samt vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkade deras hälsa och arbetstillfredsställelse den första tiden i arbetslivet. Vetenskapliga artiklar söktes med hjälp av sökmotorerna CINAHL, PubMed och Medline. LÄS MER