Sökning: "Sara-lisa Albrekt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara-lisa Albrekt.

  1. 1. Finns det ett samband mellan patientskattning av allians och tidig förbättring i psykoterapi? - en undersökning inom primärvården

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Sara-Lisa Albrekt; Ulrika Lindberg; [2018]
    Nyckelord :allians; feedback-informerad terapi; ORS SRS; tidig förbättring i psykoterapi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka ett eventuellt samband mellan allians och förbättring under de första tre samtalen i psykoterapi. Undersökningen utfördes i ordinarie primärvårdsverksamhet och behandlingen var reguljär psykologbehandling med KBT. LÄS MER