Sökning: "Sarah Arvidsson Kälverot"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarah Arvidsson Kälverot.

  1. 1. Reducering av stråldos vid angiografier och endovaskulära interventioner : En litteraturstudie om metoder för ökad strålsäkerhet

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Sarah Arvidsson Kälverot; Sanna Lindgren; [2017]
    Nyckelord :Angiografi; Endovaskulär intervention; strålskydd; patientsäkerhet;

    Sammanfattning : Reducering av stråldos vid angiografier och endovaskulära interventioner-En litteraturstudie om metoder för ökad strålsäkerhet Bakgrund: Angiografier och endovaskulära interventioner är patientgynnande undersökningar och behandlingar som till skillnad från kirurgi innebär mindre risk för komplikationer samt en kortare läkningstid. Längre genomlysningstid och ökat antal exponeringar medför dock en högre risk för oönskade strålskador hos patienten. LÄS MER