Sökning: "Sarah Bothelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarah Bothelius.

  1. 1. Formativ bedömning och dess betydelse för lågstadieelevers läs- och skrivutveckling : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Sarah Bothelius; Sofie Arildsson Edström; [2022]
    Nyckelord :Formativ bedömning; läsutveckling; skrivutveckling; grundskola; sociokulturellt perspektiv; pragmatism;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att urskilja vad tidigare forskning visar om denformativa bedömningens betydelse, gällande läs- och skrivutveckling hos elever ilågstadiet. Vilken betydelse den formativa bedömningen har för eleversläsutveckling, samt hur lågstadieelevers skrivutveckling kan påverkas avanvändandet av formativ bedömning, är de två frågeställningar som ligger till grundför arbetet. LÄS MER