Sökning: "Sarah Fadheel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarah Fadheel.

  1. 1. Vårdande kommunikation vid språkliga barriärer : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Sarah Fadheel; Solange Awungjia; [2019]
    Nyckelord :Communication difficulties; culture; interpreter; language barries; nurse; Kommunikationssvårigheter; kultur; sjuksköterskor; språkbarriär; tolk;

    Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter som söker sjukvård i Sverige talar olika språk som kan begränsa deras förmåga till kommunikation med sjukvårdspersonal. Detta kan leda till att sjuksköterskor möter patienter med olika språk och kulturer som skiljer sig från deras egna. LÄS MER