Sökning: "Sarah Goldman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarah Goldman.

  1. 1. Just Dream Crazier Girl

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Sarah Goldman; Disa Thorsson Loong; [2022]
    Nyckelord :femvertising; icke-könsstereotypisk reklam; könsstereotyper; sport; performativitetsteorin; semiotiska resurser; strategisk kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att uppnå förståelse kring hur femvertising används för att porträttera kvinnan i reklam på ett icke-könsstereotypiskt sätt. En multimodal socialsemiotisk analys används för att undersöka vilka och hur det empiriska materialet använder semiotiska resurser för att kommunicera icke-könsstereotypisk reklam. LÄS MER