Sökning: "Sarah Lindroth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarah Lindroth.

  1. 1. Hur uppstod Darling Sarah!? och betydelsen av omvägar

    Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

    Författare :Sarah Lindroth; [2008]
    Nyckelord :jazz; komponering; konsert; singer songwriter;

    Sammanfattning : .... LÄS MER