Sökning: "Sarah Lundin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sarah Lundin.

 1. 1. Rolig styrning är effektiv styrning :  En undersökning om styrning av anställda i företag med hög personalomsättning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sarah Bonander; Rebecca Lundin; Erika Rydén; [2017]
  Nyckelord :Personalomsättning; styrning; motivation; säsongspersonal; företagskultur;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i Företagsekonomi III, Ekonomistyrning 15 hp, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, våren 2017. Författare: Sarah Bonander, Rebecca Lundin och Erika Rydén Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Petter Boye Titel: Rolig styrning är effektiv styrning – En undersökning om styrning av anställda i företag med hög personalomsättning Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur tre företag som präglas av hög personalomsättning använder olika former av styrning för att få de anställda att arbeta mot företagets mål, samt att undersöka huruvida de anställda uppfattar styrningen som motiverande för att uppnå dessa. LÄS MER

 2. 2. Ett i Kristus : Jesu könade kropp i tre generationer av feministisk kristologi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Johanna Lundin; [2016]
  Nyckelord :soteriologi; kön; Ward; Coakley; Ruether; Kristologi; feminism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In this thesis, I examine changes within the feminist discourse on Christology. I seek to answer the questions ‘how can we understand the gender of Jesus Christ and how it does affect our salvation’? To answer the question, I make a comparison between what I propose are two generations of feminist theology. LÄS MER

 3. 3. Jobba jämställt? Om föreställningar och verklighet på ett mindre företag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Sarah Lundin; [2007]
  Nyckelord :jämställdhet; arbetsmarknaden; horisontell segregering; vertikal segregering; könsmärkning; organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Det finns en välkänd diskrepans mellan jämställdhet som ideal och praktik i det svenska arbetslivet. Utifrån en genusvetenskaplig kunskapsgrund om att kvinnors arbete värderas lägre än mäns, att kvinnor ges sämre karriärmöjligheter samt lägre lön för lika eller likvärdigt arbete, görs här ett nedslag på ett mindre svenskt företag. LÄS MER

 4. 4. Att välja bort pappa - ett okonventionellt val i nätverkfamiljens tid? : Om ensamstående inseminerade kvinnors föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Sarah Lundin; [2006]
  Nyckelord :barnets bästa; ensamstående föräldraskap; familjebildning; heteronormativitet; individualisering; insemination; normalitet; nätverksfamilj; tvåsamhet;

  Sammanfattning : Ensamstående kvinnor som åker utomlands för att låta sig insemineras blir allt fler. Denna framställning söker belysa vad deras självständiga val att bilda familj utanför kärnfamiljskonstruktionen berättar i ett större samhälleligt sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Den sjukliga barnlösheten : En studie i hur ofrivillig barnlöshet blir en sjukdom

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Fredrik Sjögren; [2006]
  Nyckelord :Barnlöshet; Sjukdom; Reproduktion; Diskurs;

  Sammanfattning : Detta är ett arbete vilket syftar till att förstå hur ofrivillig barnlöshet kan betraktas som en sjukdom. Frågeställningen lyder således: ”Hur produceras förståelsen av ofrivillig barnlöshet som sjukdom i mitt material?” De teoretiska verktyg som används i denna analys hämtas från Michel Foucault, Sarah Franklin, Faye D. LÄS MER