Sökning: "Sarah Mellström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sarah Mellström.

 1. 1. En studie om speciallärares syn på den undervisning som ges elever i språklig sårbarhet utifrån inkluderingsbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Mellström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Mellström, Sarah (2019). En studie om speciallärares syn på den undervisning som ges elever i språklig sårbarhet utifrån inkluderingsbegreppet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Det är chill, typ : En studie om elevers uppfattning om fenomenet ungdomsspråk och andra språkliga varieteter i skolan och på fritiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

  Författare :Sarah Mellström; [2010]
  Nyckelord :Didaktik; Språkvarietet; Genrer; Ungdomsspråk;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med min studie var att undersöka elevers uppfattning om fenomenet ungdomsspråk och andra språkliga varieteter i skolan och på fritiden. Språket har en betydande roll ur ett didaktiskt perspektiv och för att planera och genomföra en lektion krävs att läraren är medveten om elevernas språkbruk. LÄS MER