Sökning: "Sarah Robson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarah Robson.

  1. 1. Du gamla ersatt av du fria : en kvalitativ studie av begreppen nyreligiositet, privatreligiositet och begreppens identifikationsvärde bland praktiserande

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Sarah Robson; [2020]
    Nyckelord :diskursanalys; nyreligiositet; postsekularisering; privatreligiositet; religionsdidaktik;

    Sammanfattning : Min intention med denna uppsats är att ta reda på om begreppen nyreligiös och privatreligiös har ett identifikationsvärde för personer som enligt det religionsvetenskapliga sättet att förstå dem ingår i de grupper som beteckningarna avser. Syftet med studien är också att ta reda på vad dessa personer anser att religionsundervisningen ska innehålla i ett postsekulariserat samhälle. LÄS MER