Sökning: "Sarah Thiem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarah Thiem.

  1. 1. Stöd till egenvård för personer med diagnos astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Maria Rosengren; Sarah Thiem; [2017]
    Nyckelord :Astma; Kol; Felkällor; Inhalationsteknik; Patientundervisning;

    Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma är kroniska luftvägssjukdomar som förekommer hos en stor del av befolkningen. Inhalationsläkemedel är förstahandsvalet för behandling av sjukdomarna och en korrekt inhalationsteknik är en förutsättning för en optimal sjukdomskontroll. LÄS MER