Sökning: "Sarah Thomsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarah Thomsson.

  1. 1. Förskollärares syn på förskolans kompensatoriska uppdrag : En kvalitativ studie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Sarah Thomsson; [2021]
    Nyckelord :Compensatory mission; preschool; socio-economic vulnerability; socio-cultural perspective; social constructionism; development; motor skills; health; Kompensatoriskt uppdrag; förskolan; socioekonomisk utsatthet; sociokulturellt perspektiv; socialkonstruktionism; utveckling; motorik; hälsa.;

    Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att söka kunskap om hur lärare i förskolan resonerar om förskolans kompenserande uppdrag när de planerar utbildningen som inkluderar fysisk och motorisk aktivitet. Vid insamling av empiriska data skickades ett kvalitativt frågeformulär med strukturerade intervjufrågor till lärare i förskolan som befann sig i olika geografiska områden inom ramen för socioekonomisk status. LÄS MER