Sökning: "Sarah Utby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarah Utby.

  1. 1. Omvårdnadåtgärder i sjuksköterskans preventiva arbete mot trycksår : En beskrivande litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Ida Mohlén; Sarah Utby; [2018]
    Nyckelord :Pressure ulcer; Nursing actions; Prevention; Trycksår; Omvårdnadsåtgärd; Prevention;

    Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår uppkommer efter ett långvarigt tryck mot huden som leder till en syrebrist i vävnaden. Patienter som drabbad av trycksår i vården är ofta rullstolsburna eller sängliggande på grund av sjukdom eller smärta. LÄS MER