Sökning: "Saras Sarasvathy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saras Sarasvathy.

  1. 1. De första på plats: En fallstudie av entreprenörers resonerande vid etablering på en ung marknad

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

    Författare :Henrik Nordlander; Jimmy Renström; [2009]
    Nyckelord :New markets; entrepreneurs; entrepreneurship; entrepreneurial reasoning; Saras Sarasvathy;

    Sammanfattning : One of the areas in which current theory on entrepreneurship is ambiguous is in the explanation of how entrepreneurs act when entering a new market. One author that has attempted to contribute in this area is Saras D. Sarasvathy who has tried to explain the entrepreneurs reasoning through the theory of causation and effectuation. LÄS MER