Sökning: "Sarbanes- Oxley Act"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Sarbanes- Oxley Act.

 1. 1. The Effect of CEO Compensation on Real Earnings Management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Douglas Grambo; [2020]
  Nyckelord :Agency theory; real earnings management; CEO compensation;

  Sammanfattning : Real earnings management has been a subject of increasing debate ever since the passing of the Sarbanes-Oxley act in the united states. As research has pointed towards real earnings management increasing this has sparked discussions on whether real earnings management is damaging to companies, or if it is benefiting them, or if it lies somewhere in between. LÄS MER

 2. 2. Finansiella regleringars inverkan på chefers ledarskap : En kvalitativ studie inom den svenska finanssektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alice Olsson; Kevin Jörgensen; [2019]
  Nyckelord :Qualitative study; leadership; transactional leadership; transformational leadership; coaching; regulations; financial sector; Kvalitativ studie; ledarskap; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; coaching; regleringar; finansiell sektor;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studien tar avstamp i de ständigt ökade regleringarna inom den finansiella sektorn, särskilt inom bank och försäkring. Denna sektor har upplevt tyngre regleringar sedan Enron skandalen 2001 vilket kulminerade till Sarbanes-Oxley Act 2002, som fortfarande är aktivt reglerad idag. LÄS MER

 3. 3. Internrevisionsfunktion : En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar bolags val.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Josefine Petersson; Klara Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Internal audit; internal audit function IAF ; Swedish code of corporate governance; comply or explain; information content; agency theory and institutional theory.; Internrevision; internrevisionsfunktion; svensk kod för bolagsstyrning; följa eller förklara; informationsinnehåll; agentteori och institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under år 2001 bröt den så kallade Enron-skandalen som innebar bokföringsaktiviteter och insiderhandel. Den interna kontrollen samt övervakning av denna funktion blev efter skandalen mer uppmärksammad. LÄS MER

 4. 4. Whistleblowing – En komparativ undersökning : – Svensk reglerings verkan och nyttjandet av amerikansk rätt de lege ferenda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Pontus Schenkel; [2017]
  Nyckelord :Whistleblowing; whistleblower; komparativ undersökning; de lega ferenda; amerikansk rätt; Sarbanes-Oxley Act; Dodd-Frank Act.;

  Sammanfattning : I syfte att undanröja oegentligheter förekommer det att arbetstagare inom bolag avslöjar uppkomna missförhållanden; så kallad whistleblowing. För svensk rätts vidkommande lagstiftades detta rättsinstitut först år 2017, i syfte att förhindra företeelser såsom marknadsmissbruk, korruption och miljöförstöring. LÄS MER

 5. 5. Ekonomiska incitament och visselblåsning : En komparativ studie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Christoffer Svedjeholm; [2017]
  Nyckelord :whistle blowing; whistle-blowing; whistle-blower; whistle blower; financial incentives; monetary incentives; financial rewards; rewards; market abuse; insider trading; dodd-frank act; sarbanes oxley act; SOX; SEC; behavioral economics; MAR; MAD; MAD II; visselblåsning; visselblåsare; visselblåsande; ekonomiska incitament; belöningssystem; monetära belöningar; MAR; MAD; MAD II; insiderhandel; marknadsmissbruk; marknadsmanipulation; dodd-frank act; sarbanes oxley act; SOX; SEC; beteendeekonomi; komparativ rätt;

  Sammanfattning : Visselblåsarbegreppet har blivit ett allt mer frekvent förekommande inslag inom den unionsrättsliga lagstiftningen, och vikten av att beskydda arbetstagare som bistår myndigheter med information som kan stoppa överträdelser har på senare år uppmärksammats och betonats världen över. I samband med en modernisering och uppdatering av den finansmarknadsrättsliga lagstiftningen, inte minst till följd av den tekniska utvecklingen inom området, valde EU:s lagstiftande organ att göra en markering mot fysiska och juridiska personer som ägnar sig åt överträdelser som kan vilseleda aktörerna på de finansiella marknaderna. LÄS MER