Sökning: "Sarkopeni"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade ordet Sarkopeni.

  1. 6. Sjuksköterskans förebyggande arbete mot sarkopeni : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Louise Deshayes; Emelie Sandström; [2012]
    Nyckelord :elderly; sarcopenia; nursing; prevention; äldre; sarkopeni; omvårdnad; förebyggande åtgärder; fallprevention;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att utifrån ett omvårdnadsperspektiv undersöka hur utvecklingen av syndromet sarkopeni på ett effektivt sätt kan förebyggas. Metod: Systematisk litteraturstudie där originalartiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl varav 15 originalartiklar granskades och sammanställdes. LÄS MER