Sökning: "Saryuna Zhamsaranova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saryuna Zhamsaranova.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av egenvården hos patienter med typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Yasmin Iich; Saryuna Zhamsaranova; [2023]
    Nyckelord :Type 2 diabetes; Nurse; Self-management; Experience; Diabetes typ 2; Sjuksköterska; Egenvård; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den kroniska sjukdomen typ 2 diabetes är en sjukdom äldre och yngre insjuknar i och där allvarliga konsekvenser och höga kostnader för samhället medföljer. För att minska framtida komplikationer hjälper det att ta till sig egenvård och detta är möjligt med hjälp av en sjuksköterska. LÄS MER