Sökning: "Satisfaction"

Visar resultat 1 - 5 av 3411 uppsatser innehållade ordet Satisfaction.

 1. 1. Is Emotional Diversity, and The Difference Between Actual and Ideal Affect a Predictor of Satisfaction with Life and Symptoms of Depression in Sweden and Denmark?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Per Arne Mikael Grundström; Yodana Thorsdal Santiago; [2022]
  Nyckelord :Actual affect; ideal affect; emotional diversity; positive affect; negative affect; satisfaction with life; symptoms of depression; Social Sciences;

  Sammanfattning : According to traditional research in subjective well-being, the more pleasant emotions we experience, the more satisfied with life we are. But according to newer research, our physical and mental health, including satisfaction with life, also depends on the emotional diversity between the positive and negative emotions we experience, and the difference between the emotions we desire and those we actually experience. LÄS MER

 2. 2. Hemmiljöns betydelse under tidig återhämtning efter lindrig till måttlig stroke - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emilia Cleasby; Jesper Cruce; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsidentitet; Tidig hemrehabilitering; Hemmiljö; Identitet; Stroke; Självbestämmande; Återhämtning.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen ett stort antal personer i stroke. Stroke är den vanligaste sjukdomsorsaken till bestående funktionsnedsättning och medför flest antal vårddagar på sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Det Kravfyllda Arbetet : En kvalitativ studie om främjande faktorer för trivsel och att stanna kvar i arbetet vid hög arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Truls Nilsson; Omar Taha; [2022]
  Nyckelord :Job satisfaction; workload; demand and control; leadership; social support; nurses; Arbetstrivsel; arbetsbelastning; krav och kontroll; ledarskap; socialt stöd; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor blev en hårt utsatt arbetsgrupp på grund av den enorma arbetsbelastningen som vården fick bära på grund av coronapandemin. Denna studie valde att undersöka främjande faktorer för trivsel och att stanna kvar i arbetet vid hög arbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för vårdandet : En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Zahmatkesh; Linnea Johnsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that nurses’ work is perceived as overwhelming due to a high workload, and lack of support. This complicates the conditions for good care. Offering patients, the best possible care should be the goal in healthcare. LÄS MER

 5. 5. Hur mår kreativa människor? - Relationen mellan psykisk hälsa och kreativitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Dahlin; Nina Larsson; Iris Snoei; [2022]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; livstillfredsställelse; kreativitet; originalitet; kreativt flöde; flexibilitet; välbefinnande; kreativ self-efficacy; kreativ personlig identitet; Mental health; life satisfaction; creativity; originality; flexibility; fluency; well-being; creative self-efficacy; creative personal identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöktes sambandet mellan psykisk hälsa och kreativitet, samt huruvida det föreligger några könsskillnader i variablerna och om relationen mellan psykisk hälsa och kreativitet ser olika ut för män och kvinnor. Huvudhypotesen var att det finns ett samband mellan psykisk hälsa och kreativitet. LÄS MER