Sökning: "Satu Liu"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Satu Liu.

 1. 1. "allt man gör är fel" : En diskursanalys av socionomstudenters resonemang kring första linjens chef inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Frida Siljebäck; Satu Sved; [2016]
  Nyckelord :Första linjens chef; äldreomsorg; socionomstudent; diskurs; diskursanalys; negativ verklighetssfär och intresse;

  Sammanfattning : I denna studie har vi använt oss av ett kvalitativt enkätformulär som skickats ut till socionomstudenter vid svenska universitet. Vi har iakttagit det språkbruk som socionomstudenter förmedlar i enkätsvaren om diskursen: första linjens chef inom äldreomsorg. LÄS MER

 2. 2. Backpacker-kulturen i Australien : en fältstudie av turismen i Australien

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Satu Röör; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Australien; backpacker; kultur; samhälle; resa; working holiday-visum; ; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Resande har blivit en stor del av vårt samhälle och livsstilen för många unga människor idag. Min studie är ett försök att belysa vad som får oss att söka vår identitet i kulturer långt från våra egna, och hur dessa kulturer uttrycker sig själva. LÄS MER