Sökning: "Scandic Hotels"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Scandic Hotels.

 1. 1. Hur påverkas ett bolags ekonomistyrning av en kris? : En fallstudie på Scandic Hotels Group AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isak Bengtsson; Måns Tjelander; [2021]
  Nyckelord :Management Accounting Systems; Management Control; Financial Crisis; Crisis Management; Risk Management; Hotels; Corona Crisis; Ekonomistyrning; ekonomistyrningens nivåer; finansiella kriser; krishantering; riskhantering; hotell; Coronakrisen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ge insikt i hur Scandic Hotels Group AB:s (Scandic) ekonomistyrning påverkades över strategisk, taktiskt och operativ nivå av Coronakrisen. Tidigare studier kring ekonomistyrning under en kris lyfte fram ett skiftat fokus och att framförallt planering, kontroll, kommunikation och information påverkades. LÄS MER

 2. 2. Det hållbara hotellet : En kritisk diskursanalys av Scandic Sveriges hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johan Röckner; Filippa Pihl; [2020]
  Nyckelord :Scandic Hotels; CDA; rhetoric analysis; sustainability communication;

  Sammanfattning : Sustainability communication have in the wake of a wider discussion about climate change been a subject of great exponential growth. This study, The sustainable hotel - A critical discourse analysis of Scandic Sweden´s sustainability communication, aims to present how one of the largest companies in the hotel industry in Scandinavia presents sustainability communication within their system of media. LÄS MER

 3. 3. Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den : En kvalitativ flerfallsstudie om hur Stockholms konferensaktörer ställer sig gentemot mellanhandsföretag och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Linnea Sundling; Malin Bååt Sporrstedt; [2018]
  Nyckelord :Conference; meeting industry; professional meetings; business travel; sustainability; intermediator; Konferens; mötesindustri; professionella möten; affärsresa; hållbar utveckling; mellanhänder;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur centrala nyckelpersoner inom konferensbranschen i Stockholm arbetar i förhållande till hållbara strategier och externa resurser under planering och utförande av konferenser. Den ämnar även att undersöka hur visionen gällande den framtida konferensen ser ut och vidare diskuteras trender och mönster som cirkulerar i branschen samt hur dessa upprätthålls. LÄS MER

 4. 4. Att vara en god samhällsmedborgare - en fallstudie om CSR-implementering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Hylerstedt Blom; Johan Kaage; [2017-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi upplever att social oro i samhället och människans negativa miljöpåverkan är några av vår tids största utmaningar. Företag bör således ta sitt ansvar gentemot samhället eftersom det är ohållbart att driva sin verksamhet utan att tänka på konsekvenserna av sitt handlande. LÄS MER

 5. 5. Hushålla med begränsade resurser : Serviceföretagens ekonomiska ansvar för framtiden - Strategisk styrning mot hållbarhet ur ett skandinaviskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lina Håkansson; Matilda Bergman; Moa Dahlbacka; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; Ekonomistyrning; Scandic; Socialt ansvar; TBL; Four levers; Måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur en serviceorganisation kan styra mot hållbarhet och uppnå ekonomiska fördelar. Denna studie bidrar till tidigare studier genom att undersöka det skandinaviska perspektivet och skapa förståelse för hur företag arbetar med styrning mot hållbara mål. LÄS MER