Sökning: "Scaniaparken"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Scaniaparken.

 1. 1. Det handlar om kvalitén på ljudlandskapet och inte om frånvaro av ljud : en studie om tysta ljudlandskap i urban miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Eriksson; [2018]
  Nyckelord :ljudlandskap; tystnad; buller; landskapsarkitektur; park; rekreationsområde; ljudreducering; urban miljö;

  Sammanfattning : Den ljudmiljö som människan skapar och lever i benämns som ljudlandskap. I dagens samhälle finns en pågående trend med att bygga tätare städer och många bostäder kommer hamna i bullerutsatta miljöer. LÄS MER

 2. 2. Ljudinstallationer i Sveriges utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Thomas Erlandsson; [2010]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; Ljud; Ljudinstallationer; Ljudkonst; Ljudkvalitet; Ljudlandskap; Ljudlekredskap; Ljudmiljö;

  Sammanfattning : When visiting Scaniaparken in Malmö you have the possibility of listening to music streaming out of grass-covered hills. In Helsingborg children can compose their own music and play for their friends on the playground. On a square in Nacka Strand you can hear birds singing in the quiet intervals of traffic. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av gränssnittet mellan auditiv och visuell platsgestaltning

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Frans Gillberg; [2009]
  Nyckelord :ljudkonst; Scaniaparken; intervention; ljudinstallation; musik; konst; gestik; performativitet; mellanrum; landskapsarkitektur; curatoriell; handling; praktik;

  Sammanfattning : Det överordnade syftet med examensarbetet är att agera platsskapande landskapsarkitektur. Studiens mål är därför att formulera hur ett curatoriellt handlande med ljudinstallationer, musik och performance kan betraktas som platsgestaltning och som arkitektur. LÄS MER