Sökning: "Schumanns ackulturationsmodell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Schumanns ackulturationsmodell.

  1. 1. Lärares syn på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Erica Holmgren; [2015]
    Nyckelord :Svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; faktorer; Schumanns ackulturationsmodell; psykologiska; individuella; affektiva; sociolingvistiska faktorer;

    Sammanfattning : Arbetet handlar om faktorer som påverkar andraspråksinlärningen och syftet är att ta reda på vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärningen och hur lärare ser på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen.Jag har undersökt hur lärare ser på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. LÄS MER