Sökning: "Sean O´Brien"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sean O´Brien.

  1. 1. Vem talar för den som säljer sin kropp? - En kvantitativ studie om gestaltningen av prostitution i svensk press

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Fredrik Lindblom; Sean O´Brien; [2020-02-13]
    Nyckelord :Kvantitativ innehållsanalys; prostitution; sexarbetare; Entman; gestaltning.; quantitative content analysis; prostitution; sexworkers; Entman; framing.;

    Sammanfattning : This is a study of how prostitution is portrayed in Swedish mainstream media. More specifically, a quantitative content analysis for the purpose of answering the question of who and what is given the space to define prostitution in four of the biggest newspapers in sweden. LÄS MER