Sökning: "Sean Sigfried"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sean Sigfried.

  1. 1. Påverkan av adaptiv jämfört med linjär spelmusik på spelglädje : Hur påverkas spelare av musik som adaptivt anpassar sig efter spelet jämfört med musik som repeteras linjärt?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Sean Sigfried; [2021]
    Nyckelord :adaptiv musik; linjär musik; spelupplevelse; spelglädje;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur spelares spelglädje påverkas av datorspelsmusik som adaptivt anpassar sig efter spelet - jämfört med linjärdatorspelsmusik som endast repeterar sig. Tidigare forskning tyder på att adaptivmusik påverkar spelupplevelsen positivt samt att spelare föredrar adaptiv musik överlinjär och ingen musik alls. LÄS MER