Sökning: "Sebastian Beverloo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Beverloo.

  1. 1. Damn Pinkerton, and all such as he! : Om orientalism i Madame Butterfly 

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för musikvetenskap

    Författare :Sebastian Beverloo; [2014]
    Nyckelord :Japan; orientalism; kolonialism; Loti; Long; Belasco; Puccini; Butterfly; Chrysanthème.;

    Sammanfattning : Sebastian Beverloo: "Damn Pinkerton, and all such as he! – Om orientalism i Madame Butterfly." Exa- mensarbete på kandidatnivå i musikvetenskap, Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet, ht 2014. LÄS MER