Sökning: "Sebastian Hårdh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Hårdh.

  1. 1. HR-rollen : "Kunna, Vilja, Förstå"

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

    Författare :Caroline Stjerna; Sebastian Hårdh; [2014]
    Nyckelord :HR-funktion; kunna; vilja; första;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i HR-funktioners betydelse i dagens organisationer samt se till hur de via de mänskliga resurserna, bidrar till verksamhetens framgång. För att undersöka HR-funktionens arbete med de mänskliga resurserna har vi valt att ta hjälp av de tre begreppen “Kunna, Vilja, Förstå” som, enligt oss, är förutsättningar för att medarbetarna ska kunna göra ett bra arbete. LÄS MER