Sökning: "Sebastian Kratz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Kratz.

  1. 1. Personalintensitetens påverkan på företagsprestation efter förvärv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joel Hansson; Sofia Kratz; Sebastian Krämbring; [2014]
    Nyckelord :Event study; personnel-intensity; acquisitions; abnormal return; integration; Business and Economics;

    Sammanfattning : Purpose: Study if and how personnel-intensity affects companies' post acquisition stock performance Methodology: Quantitative study of 90 american companies that in 2007 made acquisition deals worth over $100 MUSD. An event window of five days was used, and comparisons between industries were done to find correlation between personnel-intensity and performance. LÄS MER