Sökning: "Sebastian Liersch"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Liersch.

  1. 1. Medarbetaren, företagens viktigaste resurs En undersökning om rapportering av humankapital i två olika branscher

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sebastian Liersch; Erik Lidfors; Max Larsson; [2022]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER