Sökning: "Sebastian Mathisson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Mathisson.

  1. 1. En kartläggning av introduktionsprocessen för nyanställda : En studie genomförd på två restauranger

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Sebastian Mathisson; Ramin Afram; [2016]
    Nyckelord :Introduction; process; information; organisation; communication; employment; survey; established processes; information success model; information and communication theory; introduction model; Introduktion; process; information; organisation; kommunikation; nyanställning; kartläggning; etablerade processer; information success model; informations och kommunikationsteori; introduktionsmodell;

    Sammanfattning : Introduktionsprocesser är en viktig del i många verksamheter och speciellt inom restaurangbranschen där nyanställda snabbt ska kunna arbeta självständigt. Restaurangbranschen är också en av de branscherna med högst personalomsättning, vilket kan vara ett problem. LÄS MER