Sökning: "Sebastian Nord"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sebastian Nord.

 1. 1. Arkitektoniska kvaliteter i ett arktiskt klimat : Ett gestaltningsförslag baserat på principer och strategier för klimatanpassat bostadsbyggande

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Arctic; Subarctic; Winter Cities; Northern Climate; Climate Adapted; Residential Building; Ar- chitecture; Architecture Quality; Urban Design; Kiruna; Arktisk; Subarktisk; Vinterstäder; Nord- ligt klimat; Klimatanpassad; Bostadsbyggande; Ar- kitektur; Arkitektonisk kvalitet; Urban design; Kiruna;

  Sammanfattning : Städer och samhällen har under det senaste seklet utvecklats och exploaterats längre norrut men med en avsaknad av ett tydligt arkitektoniskt formspråk anpassat för ett arktiskt och subarktiskt klimat. Somliga forskare hävdar att städer och byggnader i dessa klimat till stor del baseras på universella arkitektoniska och urbana principer, som egentligen är bättre lämpade i tempererade klimat. LÄS MER

 2. 2. Socioekonomiska skillnader och nyhetskonsumtion : En kvalitativ studie av individers förhållningssätt till nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Wilhelmina Fernebrand; Sebastian Nord; [2018]
  Nyckelord :Socioekonomisk status; nyhetskonsumtion; digitala medier; traditionella medier; klasskillnader; Kulturarv; Habitus;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien ämnar undersöka socioekonomiska skillnader och dess påverkan för individers förhållningssätt till nyhetskonsumtion och samhälle. Frågeställningarna är följande: Hur förhåller sig unga vuxna till nyheter beroende på uppväxt och utbildningsnivå? Hur kan skillnaderna mellan unga vuxnas förhållningssätt till nyheter förklaras med hjälp av klassteori? Metod och material: Studien är genomförd med kvalitativ metod där empirin insamlats genom djupintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Inifrån åsiktsfabriken En kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Noa Söderberg; Sebastian Lindström; Jonatan andersson; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Inifrån åsiktsfabriken” - en kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sinyrkesrollAuthors: Noa Söderberg, Jonatan Andersson and Sebastian LindströmSubject: Undergraduate research paper in journalism studies,Department of journalism, media and communication (JMG), University of GothenburgTerm: Spring 2017Supervisor: Britt Börjesson, JMG, University of GothenburgPages/words: 45 pages, 18 508 words (including abstract and appendix).Purpose: The main purpose of this study is to examine how the editorial boards of Swedishnewspapers perceive their professional role, their organizational procedures and theirprofessional goals and ideals. LÄS MER

 4. 4. Stochastic Modeling of Electricity Prices and the Impact on Balancing Power Investments

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Richard Ruthberg; Sebastian Wogenius; [2016]
  Nyckelord :Energy investment; investment valuation; renewable energy production; electricity price modeling; long-term; combined heat and power; CHP; balancing power; intermittent renewable energy modeling; Pilipovic model; multi-factor model; sinusoidal regression; Ornstein-Uhlenbeck estimation; electricity price duration prediction; Nord Pool; Sweden electricity market; future energy systems; phasing out nuclear power; energy policy.;

  Sammanfattning : Introducing more intermittent renewable energy sources in the energy system makes the role of balancing power more important. Furthermore, an increased infeed from intermittent renewable energy sources also has the effect of creating lower and more volatile electricity prices. LÄS MER

 5. 5. Selektiv katalytisk avgasrening till sjöss : Svårigheter, lösningar samt erfarenheter från drift och underhåll av marina SCR-system

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sebastian Hermansson; August Johansson; [2013]
  Nyckelord :SCR; NOX; catalyst; emission; SCR; NOx; Katalysator; avgasrening;

  Sammanfattning : Denna studie har sammanställt kunskap och erfarenhet från drift av SCR-anläggningar påfartyg med syftet att fastställa de huvudsakliga orsakerna bakom problem som uppstår ikatalysatoranläggningar inom Nord- och Östersjöfarten. Undersökningen utfördes meden kvalitativ intervjumetod. LÄS MER