Sökning: "Sebastian Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Sebastian Persson.

 1. 1. Fenomenet trygghet i samband med idrottsundervisningen : En kvalitativ studie hur idrottslärare på högstadiet beskriver trygghetsfenomenet-, dess betydelse- samt dess påverkan på arbetet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Håkansson Sebastian; [2022]
  Nyckelord :physical eduacation; security; relationships; phenomenography; Idrott och hälsa; trygghet; relationer; fenomenografi;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen (2010:800) har varje elev rätt till en skoldag där studiero och trygghet råder. När Skolinspektionen (2020) sammanställde resultaten från Skolenkäterna mellan 2010–2020 så visade resultatet att elevers upplevelse av trygghet hade minskat med 10 procentenheter. LÄS MER

 2. 2. Detaljprojektering av prefabricerade byggnadselement : En studie av tilläggsprogram för Revit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Sebastian Persson; Anton Zickerman; [2021]
  Nyckelord :Konstruktion;

  Sammanfattning : The intention of these studies is to make the detail drawing projecting for prefabricated elements more efficient and more automated. There are two programs studied for this purpose to automate the working flow in this thesis. First Structural Precast which is Revit’s own plug-in. LÄS MER

 3. 3. Budgetering på distans : En studie om den informella kommunikationens roll i budgetprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sebastian Nehard Mattsson; Marcus Persson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; formell kommunikation; informell kommunikation; informationsasymmetri; budgetering; budgetprocessen;

  Sammanfattning : Under 2020 drabbades världen av en pandemi som har påverkat hela samhället på olika sätt. Social distansering var en av de rekommendationer som den svenska regeringen utfärdade, vilket innebar att många företag och organisationer övergick till distansarbete. LÄS MER

 4. 4. Ärade ledamöter! Ärade medmänniskor! Ärade publik! : En jämförande analys av tre tal av Göran Persson

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sebastian Lindell; [2021]
  Nyckelord :retorik; politisk retorik; argumentationsmedel; stilfigurer; Göran Persson;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera och jämföra tre tal av Göran Persson som statsminister som hållits vid olika tillfällen och som har olika kontext och retoriska situationer. Med hjälp av en retorisk analys undersöks genre, ethos, logos och pathos samt stilfigurerna anafor, hopning och antites för att se hur dessa retoriska medel samverkar i de olika talen, samt för att se om detta skiljer sig mellan talen, och i detta fall hur. LÄS MER

 5. 5. VarbergsHus Lösvirkeshus från Derome : Byggsatsförsäljning och utveckling av dess köpprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Sebastian Hastrup; Alexander Zöllner; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningNågot av de mest personliga som går att göra i nutid är att köpa eller bygga sitt eget hem. ISverige finns idag ca 4,7 miljoner hushåll där ca 44% består av småhus och villor ochnybyggnationerna tycks inte minska. LÄS MER