Sökning: "Sebastian Staaf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Staaf.

  1. 1. Alarm management for intrusion detection systems - Prioritizing and presenting alarms from intrusion detection systems

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Sebastian Klüft; Eva Lina Staaf; [2012-02-28]
    Nyckelord :intrusion detection; IDS; correlation; fusion; aggregation; filtering; ranking; alarm management;

    Sammanfattning : Intrusion detection systems (IDSs) are important tools helping the network andsystem administrators to detect intrusions, but have the drawback of many falsepositives. Due to increasing bandwidth, an IDS must process a vast amount ofdata, which results in an ever increasing amount of alarms. LÄS MER