Sökning: "Sebastian Ungh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Ungh.

  1. 1. Genuskonstruktion i läroböcker i litteraturhistoria för gymnasiet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Sebastian Ungh; [2008]
    Nyckelord :Genuskonstruktion; Läroböcker; Litteraturhistoria; Svenska;

    Sammanfattning : Syftet är att undersöka tre läroböcker i litteraturhistoria för gymnasiet för att se hur manliga och kvinnliga författare beskrivs i dessa och hur genus därmed konstrueras. Arbetet är upplagt som en kvalitativ textanalys, med några inslag av kvantitativ analys. LÄS MER