Sökning: "Sebastian Wiberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sebastian Wiberg.

 1. 1. När oron kokar över - En kvalitativ studie om lärares syn på anmälningsskyldigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sebastian Wiberg; Nils Olsson; [2016]
  Nyckelord :Mandatory reporting law; Child abuse; Accounts; Teacher.; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Nils Olsson & Sebastian Wiberg Title: When the concern boils over. A qualitative study of teachers’ views of the notification requirements/mandatory reporting in high schools. LÄS MER

 2. 2. Employer branding som internt verktyg och styrmedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Malmberg; Sebastian Wiberg; [2015]
  Nyckelord :employer branding; talent management; intern integration; humankapital;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur attraktiva arbetsgivare integrerar sina anställda för att bygga en plattform där humankapitalet vill stanna kvar och utvecklas. Denna process sker via talent management där employer branding används som verktyg för att förstärka organisationens företagskultur. LÄS MER

 3. 3. Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa : Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Sebastian Wiberg-Bocek; [2008]
  Nyckelord :Uppvärmning; energibesparing; energi; återbetalningstid;

  Sammanfattning : Detta examensarbete på 15 högskolepoäng har som syfte att undersöka några åtgärder för minskade uppvärmningskostnader. Då det byggs mycket nytt idag får man inte glömma bort alla befintliga byggnader. Det första steget mot minskad energianvändning är att minimera uppvärmningsbehovet. LÄS MER