Sökning: "Secondary prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Secondary prevention.

 1. 1. Preventiv behandling mot Diabetes Mellitus typ I : En jämförande litteraturstudie mellan Coxsackievirus-B-vaccin och behandling med GAD-alum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Thea Evanson; [2021]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; GAD; Coxsackievirus B; Diabetes prevention; Diabetes typ 1; GAD; Coxsackievirus B; Preventiv behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ I är ett globalt hälsoproblem som skördar många liv varje år och påverkar livskvaliteten för de drabbade. Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som leder till destruktion av insulinproducerande betaceller i pankreas och således rubbad glukosreglering. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av information för att minska risken för återkommande hjärtinfarkt - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Andersson; Jennifer Boberg; [2021]
  Nyckelord :Myocardial infarction; lifestyle change; secondary prevention; information; Hjärtinfarkt; livsstilsförändringar; sekundärprevention; information;

  Sammanfattning : Introduction: Every year 17,9 million people dies of myocardial infarction. People with cardiovascular disease have larger risks to be affected again, therefore it’s important with secondary prevention. Things like genetics, age and gender are things that we can´t affect, but some life changes lower the risk for another myocardial infarction. LÄS MER

 3. 3. Smittsamt trauma: : En scoping review om faktorer som kan förebygga och behandla sekundär traumatisk stress hos socialarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Homman; Evelina Larsson; [2021]
  Nyckelord :Secondary traumatic stress; social worker; compassion fatigue; compassion satisfaction; SOC; Sekundär traumatisk stress; socialarbetare; empatitrötthet; medkänslatillfredsställelse; KASAM;

  Sammanfattning : Sekundär traumatisk stress är ett problem inom socialt arbete. Begränsad forskning finnsangående hur det skulle kunna förebyggas samt behandlas. Syftet med litteraturöversikten vardärför att sammanställa kunskapsläget av befintlig litteratur angående faktorer som förebyggersamt behandlar sekundär traumatisk stress hos socialarbetare. LÄS MER

 4. 4. Mothers’ treatment seeking behavior for children with diarrhea: a cross-sectional study in Zambia

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Helena Dahl; [2021]
  Nyckelord :care-seeking; diarrhea; child under five; diarrhea; treatment; rural urban;

  Sammanfattning : According to WHO, diarrhea disease is the second leading cause of death worldwide for children under five. Around 525 000 children under five are killed every year by diarrhea. Most deaths from diarrhea occur among children less than 2 years of age living in South Asia and sub-Saharan Africa. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av sekundärprevention efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maia Pira; Lina Rantonen-Lundahl; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Myocardial infarction; Nursing; Patients; Secondary prevention; Hjärtinfarkt; Omvårdnad; Patienter; Sekundärprevention; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödligheten till följd av hjärtinfarkt minskar i Sverige ändå är det fortsatt en av de främsta dödsorsakerna, och så även i övriga världen. Det finns ett antal viktiga påverkbara riskfaktorer för hjärtinfarkt så som rökning, hypertoni och diabetes. LÄS MER