Sökning: "Security manager"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Security manager.

 1. 1. Market Intelligence within Software Procurement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Sofia Frändberg; Alina Liljeäng; [2022]
  Nyckelord :Market Intelligence; Software Markets; Software Procurement; Information Processing Theory; Information Requirements.; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : With the dawn of the digital era, software solutions are becoming of increasingly strategic importance for corporations, and due to the complexity of the products and the huge lock-in effects which they often give rise to, software-procurement is growing into a critical activity. However, due to the phenomena of information overload, finding and making use of the right information when making strategic decisions is becoming increasingly difficult, resulting in the need for organizations to overlook their information processing capacities in order to ensure the quality of such selections. LÄS MER

 2. 2. Handlingsutrymmets motstridighet : En kvalitativ studie om vad det är som påverkar biståndshandläggares beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mariana Jogren; Felicia Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Social work; Care manager; Room for maneuver; Elderly care; Difficulties; Socialt arbete; Biståndshandläggare; Handlingsutrymme; Äldreomsorgen; Svårigheter;

  Sammanfattning : Sauer and Ahnlund (2021) believe that the care manager who works in social work is described as complex because the role involves having an approach to various individual needs that the individuals have. The difficulty is to assemble politics, profession and organizational choices as they, based on this, must take a stand in situations of ethical sensitivity. LÄS MER

 3. 3. Anställningstrygghet inom bemanningsbranschen : En kvalitativ studie om visstidsanställdas upplevelse av sin anställningstrygghet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Frida Bunnstad; Melissa Stenman; [2022]
  Nyckelord :temporary agency industry; fixed-term employees; job security; leadership; life situation; Bemanningsbranschen; visstidsanställda; anställningstrygghet; ledarskap; livssituation;

  Sammanfattning : Visstidsanställda inom bemanningsbranschen har en utsatt position på arbetsmarknaden på grund av att de riskerar att med kort varsel förlora sin anställning. Bemanningsbranschen är väletablerad i Sverige och många arbetare har någon gång haft en relation till ett bemanningsföretag genom att själva arbeta via dem, eller via vänner eller kollegor med erfarenhet av det. LÄS MER

 4. 4. Hur brist på könsuppdelade data leder till olämpliga byggnadsutformningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elina Farsi; [2022]
  Nyckelord :gender data gap; gender perspective; housing design from a gender equality perspective; gender management; the importance of anthropometric basic facts and standardization work towards gender; könsuppdelade data; genusperspektiv; bostadsutformning ur ett jämställdhetsperspektiv; genushantering; antropometriska basfaktas betydelse samt standardiseringsarbete gentemot genus;

  Sammanfattning : Inom sociologins, miljöpsykologins och kulturgeografins verksamhetsområde undersöks det bland annat hur människan påverkas av den byggda miljön. Det är därför väsentligt att undersöka hur människor förhåller sig till den byggda miljön och framför allt till byggnader genom att lyfta fram strukturer som kan användas i arbetet för jämställdhet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljöns betydelse för säker vård – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jessica Brundin; Madelene Revelj; [2021]
  Nyckelord :literature review; registered nurses experience; safe care; work environment; arbetsmiljö; litteraturöversikt; sjuksköterskans erfarenheter; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom EU år 2020 uppskattades det finnas en brist på 970 000 hälso- och sjukvårdspersonal. Samtidigt rapporteras vårdskador som hade kunnat undvikas drabba 93 000–98 000 patienter varje år. Sjuksköterskor rapporterar att omvårdnad uteblir på grund av tidsbrist relaterat till hög arbetsbelastning och låg bemanning. LÄS MER