Sökning: "Security strategics"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Security strategics.

  1. 1. TILLSAMMANS MED ANDRA : Ett vägval inom svensk säkerhetspolitik

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Thomas Fors; Martin Myhrberg; [2019]
    Nyckelord :Security policy; Neofunctionalism; Intergovernmentalism; Security strategics; Säkerhetspolitik; Neofunktionalism; Mellanstatlig integrationsteori; Säkerhetsstrategi;

    Sammanfattning : Militära samarbeten är stora säkerhetspolitiska frågor som kräver väl avvägda beslut.Uttrycket tillsammans med andra har genomsyrat svensk säkerhetspolitik de senaste tio åren. Säkerhetspolitiken är komplex och valet av partner inom försvarssamarbeten behöver studeras, förstås och förklaras. LÄS MER