Sökning: "Sekantpålning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Sekantpålning.

  1. 1. Erfarenheter från användning av sekantpålning som stödkonstruktion : Fallstudier från projekt i Sverige

    M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

    Författare :Marcus Höglund; Oscar Forsén; [2015]
    Nyckelord :Secant piling; Support structure; Piling; CFA; CFA; CSP; Building; Ground work; Tunnel; Shaft; Sheet pile wall; Retaining wall; Sekantpålning; Stödkonstruktion; Pålning; CFA; CFA; CSP; Anläggning; Grundarbete; Tunnel; Schakt; Spontvägg; Stödmur;

    Sammanfattning : Målet med rapporten är att redovisa erforderliga maskiner, personal och erfarenhetsdata för sekantpålning. Detta kan utnyttjas vid jämförelse med andra pålningsmetoder av företag. Sekantpålning används som en stödkonstruktion, vars uppgift är att stötta jordmassor vid schakt. LÄS MER